About me

27 tuổi, không còn quá trẻ cũng chẳng cho là già, nơi đây chỉ ghi lại những thứ đáng lẽ ra mình phải quên nhưng đôi khi phải lục lại để tìm.